trying to be normal

GO TO HELL FOR HEAVEN'S SAKE

Home Theme Ask!

(via motyl-na-ostrzu-noza)

(Źródło: niktmnieniekocha9, via chillout-baby)

Może i wyglądam na spokojnego, ale w myślach zabiłem Cię już 5 razy, w ciągu 5 minut, na 20 różnych sposobów.

Ernest Hemingway (via polskie-zdania)

(via noloveno-me)

Kocham spać. Moje życie ma skłonność do rozpadania się na kawałki, kiedy jestem obudzony.

Rachel Hawthorne (via polskie-zdania)

@

(via noloveno-me)

To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa.

(via polskie-zdania)

Ll

(via noloveno-me)

Nie wiem dlaczego się śmieję. Właściwie to jestem cholernie przygnębiona.

(via sensitizes)

(via nie-badz-smutny)

People wait
all week for friday,
all year for summer,
all life for happiness.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter